esmile
Cơ quan nhà nước
Cơ quan nhà nước

Phàn nàn của người dân sẽ không còn, khi các cơ quan Nhà nước sử dụng giải pháp eSmile. Với eSmile, các cấp lãnh đạo sẽ có cơ sở dữ liệu để đánh giá thái độ phục vụ của những cán bộ phục vụ nhân dân.